Vzhledem k ukončení smluvního vztahu s Ministerstvem pro místní rozvoj týkajícího se zajištění provozu těchto stránek společnost Seal, s.r.o. nemůže dále ručit za aktuálnost a věcnou správnost zveřejněného obsahu.
Stránky jsou ve stavu z prosince 2006 a slouží pouze jako archivní materiál.
Děkujeme za pochopení.
REGISTRY
Přehled přihlášených obcí
Obce přihlášené k POV, přehledy dotací po obcích od roku 1998. Přihlášky k POV (online vstup a editace).

Mikroregiony
Sdružení a svazky obcí, účelová sdružení v projektech POV. Statistiky - nezaměstnanost, daňová výtěžnost a další.

Soutěž Vesnice roku
Seznam přihlášených obcí, informace o soutěži, výsledky ročníku 2006 

Povodně - seznam postižených obcí

Seznam obcí postižených povodněmi v r. 2002.
Přehledová mapka postižených obcí

 

Územně identifikační registr
Hledání v oficiálních číselnících krajů, okresů, obcí, ...

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

09.02.2007
Žádosti POV musí být do 12 hodin v pátek 30. března 2007 na podatelně MMR v Praze
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách Zásady programu „Podpora obnovy venkova“ pro poskytování dotací v roce 2007. Obsah zásad a způsob administrace programu Podpora obnovy venkova byl sjednocen s ostatními programy podpory regionálního rozvoje, což přineslo oproti roku 2006 řadu změn.

26.06.2006
Veřejné projednání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení k Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013
21.6. se na webu Ministerstva zemědělství objevila zpráva, že výše uvedené projednání připomínek k Programu rozvoje venkova ČR bude veřejné a uskuteční se v budově Ministerstva zemědělství dne 28.6.2006 v místnosti 400 od 13:00 hodin.

21.06.2006
Připomínky SPOV ČR k Programu rozvoje venkova

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Kavala odeslal 20.6.2006 ministru zemědělství připomínky Spolku pro obnovu venkova ČR k Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013, který Ministerstvo zemědělství připravuje k předložení vládě ČR (text Programu byl zveřejněn na těchto stránkách 7.6.2006). Na jeho základě bude Česká republika čerpat prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Přehled navrhovaných opatření a nákladů včetně orientačního propočtu pro rok 2007 ke stažení zde.

21.06.2006
Závěrečné projednání Programu rozvoje venkova
MŽP sděluje, že návrh koncepce "Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013" a vyhodnocení vlivů koncepce za ŽP byly podle zákona o SEA zveřejněny 12. června 2006 v Informačním systému SEA na adrese: http://www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncepce/Detail.aspx?key=MZP017K, kód koncepce MZP017K. Připomínky k návrhu koncepce lze zasílat do 30 dnů ode dne zveřejnění. Veřejné projednání koncepce proběhne 3. července 2006 od 13:00 hod. na Ministerstvu zemědělství.

07.06.2006
Program rozvoje venkova ČR, verze červen 2006
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo další verzi Programu rozvoje venkova na období 2007-2013. Tento materiál "provádí strategii rozvoje venkova ČR prostřednictvím souboru opatření. Vychází z Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)"
Program rozvoje venkova, verze 6/2006, přílohy
Program rozvoje venkova, verze 6/2006, osy
Program rozvoje venkova, verze 6/2006, analýza

26.05.2006
Setkání Škol obnovy venkova v Hnanicích
V rámci Programu obnovy venkova pro rok 2006, podpory vzdělávání a poradenství uspořádá Školící středisko Hnanice setkání Škol obnovy venkova Hnanice, penzion „Vinohrad“, náměstí sv. Wolfganga, v termínu 14. 6. 2006 – 16. 6. 2006 (středa – pátek)

17.05.2006
Ukončení posouzení vlivů na životní prostředí koncepce "Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007-2013"
Ministerstvo životního prostředí sdělilo, že v dané věci vydalo 9.5.2006 stanovisko, do něhož lze nahlédnout na www.ceu.cz/EIA/SEA, kód koncepce MZP016K.

11.04.2006
Veřejné projednání Národního strategického plánu pro rozvoj venkova
Veřejné projednání "Národního strategického plánu pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013" (12 MB zazipovaný soubor na stránkách ČEÚ) a posouzení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví  se uskuteční 18.4.2006 od 15 hodin v budově Ministerstva zemědělství v místnosti č. 400. Připomínky ke koncepci i posouzení je možné zaslat do 27.4.2006 Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.
Podrobnosti viz webová stránka České zemědělské univerzity - laboratoř ekologie krajiny, která provádí vyhodnocení koncepcí z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví podle zák. č. 100/2001, o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 93/2004 Sb. na adrese www.ceu.cz/EIA/SEA.

23.03.2006
Záznam z jednání meziresortní řídící komise POV 9. března 2006
včetně návrhu dotací na rok 2006, schváleného ministrem pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínkem 23. března 2006 - xls soubor ke stažení

20.03.2006
Žádosti o dotace na přípravu projektů typu Leader lze podávat do 28. dubna 2006!
Upozorňujeme na dříve vyhlášený termín devátého kola příjmu žádostí operačního programu rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, v jehož rámci lze podávat žádosti o dotace z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) - osvojování schopností. Žadatelé (místní akční skupiny, obce, svazky obcí, zemědělští podnikatelé) mohou podávat žádosti na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě od 10. do 28. dubna, 12 hodin. Informace lze získat na těchto pracovištích nebo na webových stránkách http://www.szif.cz  - Operační program RVMZ.
Viz též předchozí zpráva s přímými odkazy na zdroje informací.

08.03.2006
Výsledky veřejných slyšení žadatelů o dotaci v roce 2006 v rámci POV
V připojené tabulce jsou výsledky bodového hodnocení vybraných projektů POV, jejichž žadatelé je obhajovali na veřejných slyšeních 27. února 2006 v Praze a 2. března 2006 v Olomouci.

01.03.2006
Vesnice roku 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje v letošním roce již 12. ročník soutěže Vesnice roku.
V textu zprávy jsou k dispozici soubory ke stažení - charakteristika soutěže, podmínky a přihláška.

18.02.2006
Veřejná slyšení žadatelů o dotaci pilotních projektů a projektů zaměřených na děti a mládež v roce 2006
se uskuteční v pondělí 27. února 2006 v Praze (v 8:30 hodin na Krajském úřadu Středočeského kraje pro žadatele z krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého) a ve čtvrtek 2. března 2006 v Olomouci (v 9:00 hodin na Krajském úřadu Olomouckého kraje pro žadatele z krajů Pardubického, Vysočina, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského).

18.02.2006
Výzva pro podávání žádostí v rámci Leader ČR na MZe
Žádosti se záměry mohou místní akční skupiny podávat na Ministerstvo zemědělství v Praze (odbor rozvoje venkova a ekologie) do 13. března 2006 do 15 hodin. Kontaktní osobou je Ing. Marie Pátková (tel. 221 812 623). Aktuální znění Pravidel pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu Leader ČR ke stažení ze stránek MZe.

01.02.2006
Rozvoj venkova a zdroje EU (Leader – EAFRD)
Ministerstvo zemědělství uskuteční v průběhu února v regionech pracovní workshopy (pozvánka ke stažení). Účast doporučujeme zejména MAS regionů, připravujících se na Leader, obcím a svazkům obcí. Termíny workshopů: 6.2. (Hostěnice Zvonovice, okr. Vyškov), 9.2. (Benešov), 13.2. (Jihlava), 21.2. (Strakonice), 23.2. (Trutnov), 27.2. (Most) a 28.2. (Praha).
Semináře k rozvoji venkova (PDF, 46 KB)

25.01.2006
Výzva Ministerstva zemědělství k předkládání žádostí o dotace k osvojování schopností pro LEADER do 28. dubna 2006
V rámci Operačního programu rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v gesci MZe - podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina - osvojování schopností je možno podávat žádosti v rámci nové výzvy od 10. do 28. dubna 2006, 12.00 hodin  - podrobněji viz tisková zpráva MZe a SZIF
Po informaci se uvádí, že na základě předchozí výzvy (termín podávání žádostí do 21.12.2005) bylo zaregistrováno 52 žádostí o dotace na osvojování schopností pro LEADER - podrobněji viz stránky MZe

21.12.2005
Nový termín žádostí POV: do 31. ledna 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Výzvu k podávání žádostí o dotace v rámci podprogramu 217 115 Podpora obnovy venkova programu Podpora regionálního rozvoje. Původně stanovený termín podávání žádostí o dotace v elektronické podobě do 13. ledna 2006 podle výše uvedené Výzvy byl ministrem pro místní rozvoj obecně pro všechny dotace, poskytované z národních zdrojů, prodloužen do 31. ledna 2006.

21.12.2005
2. znění návrhu Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo 1. prosince 2005 na svých webových stránkách aktuální znění návrhu Národního strategického plánu a Programu rozvoje venkova České republiky, které rozpracovávají do českých podmínek využití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v období 2007-2013.
Texty naleznete na www stránkách MZe.

07.11.2005
Žádosti o dotace na přípravu LEADER regionů z OP Zemědělství do 21.12.2005
V rámci sedmého kola příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (zkráceně OP Zemědělství) je možno od 28. listopadu 2005 do 21. prosince 2005 do 12.00 hodin předkládat na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě žádosti o dotací projektů podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr c) Osvojování schopností.  Více informací na webu MZe.
Seminář, na němž se dovíte další podrobnosti, se uskuteční 14. listopadu v 10 hodin na MZe.

04.11.2005
Výzva k podávání žádostí o dotace v rámci podprogramu 217 115 Podpora obnovy venkova programu 217 110 Podpora regionálního rozvoje

Žádosti se podávají od 7.listopadu 2005 do 13. ledna 2006, pro živelní pohromy také po tomto termínu, a to do dvou měsíců po živelní nebo jiné pohromě.
DT 1-4 - pro držitele stuh ze soutěže Vesnice roku
- vstup žádostí
- přehledy žádostí
DT 1-4 - živelní pohromy
- vstup žádostí
- přehledy žádostí

17.10.2005
Další dotace z POV obcím postiženým pohromami
Ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek rozhodl dne 12. října 2005 o dalších dotacích pro obce postižené v roce 2005 živelní pohromou místního charakteru a o navýšení dotace v rámci podprogramu 217 115 Podpora obnovy venkova v celkové výši 2,938 mil. Kč.
Přehled podpořených akcí ke stažení zde (MS Word, 60 KB).

29.08.2005
Národní strategický plán rozvoje venkova a Program rozvoje venkova ČR

Ministerstvo zemědělství České republiky a Česká zemědělská univerzita zveřejnily Národní strategický plán rozvoje venkova a Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 v rámci jejich posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí. K dispozici jsou aktuální verze obou dokumentů ke stažení.
Doplněno 4.10. (koncepce zveřejněny v Informačním systému SEA) a 7.11. (zveřejněny závěry zjišťovacího řízení)

15.08.2005
Nejen chlebem živ jest člověk
Doprovodný program výstavy Země živitelka - 28.-30. srpna - společná akce Spolku pro obnovu venkova, SPOV Jihočeského kraje, Svazu knihovníků a Jihočeského folklórního sdružení. Zde k dispozici kompletní program a informace k přihláškám.
Aktualizace programu k 23.8.

01.07.2005
Další dotace z POV obcím postiženým pohromami
Ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek rozhodl 29. června 2005 o dotacích pro obce Rozhovice (okr. Chrudim), Velký Rybník (okr. Pelhřimov) a Maleč (okres Havlíčkův Brod), postižené živelními pohromami. Dotace budou použity převážně na opravy místních komunikací. Přehled dotací ke stažení zde.

08.06.2005
Návrh dotací z podprogramu 217 115 Podpora obnovy venkova - 2. kolo
Záznam z jednání meziresortní řídící komise Programu obnovy venkova 27. května 2005 včetně návrhu dotací na projekty dětí a mládeže, pilotní projekty v rámci DT 7 a akce k odstranění škod způsobených živelní pohromou, schváleného ministrem pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínkem 31. května 2005.

17.05.2005
Veřejná slyšení žadatelů o dotaci pilotních projektů a projektů zaměřených na děti a mládež
Veřejná slyšení žadatelů o dotaci pilotních projektů a projektů zaměřených na děti a mládež v rámci dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova se uskuteční v pondělí 23. května 2004 v 9:00 hodin v Brně a ve středu 25. května 2004 v 9:00 hodin v Praze

13.04.2005
Záznam z jednání meziresortní řídící komise POV
konané 23. března 2005
Komisí navržené dotace podprogramů 217115 Podpora obnovy venkova a 217 816 Obnova venkova po povodni 2002 schválil ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek 4. dubna 2005.

25.03.2005
Pilotní projekty venkovských regionů a projekty dětí a mládeže v rámci POV
Meziresortní řídící komise Programu obnovy venkova schválila na svém zasedání 23. března t.r. hodnotící tabulku pro pilotní projekty venkovských regionů v intencích LEADER+, podávané v rámci dotačního titulu 7 POV na základě Výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci podprogramu 217 115 Podpora obnovy venkova programu 217 110 Podpora regionálního rozvoje ze dne 5. listopadu 2004, č.j. 33505/2004-52 (bod 2 písmeno e této výzvy). Hodnotící tabulku lze stáhnout zde.

12.03.2005
Termín žádostí o dotace na projekty dětí a mládeže v rámci podprogramu 217115 Podpora obnovy venkova končí 31. března 2004!
Žádosti se podávají jen elektronicky na http://www3.mmr.cz/pov (žádost lze z internetové aplikace vygenerovat, vložit do Wordu a vytisknout). V „papírové“ podobě je nutno žádosti odevzdat ve stejném termínu na příslušný úřad obce s rozšířenou působností stejně jako dříve při dotacích POV z MMR. Pro inspiraci připojujeme ke stažení popisy tří projektů, postoupených do evropské soutěžní přehlídky takovýchto projektů European Kids Trophy 2005 (Evropská soutěž dětí 2005). Jsou to projekty z obcí Černošín (dětské hřiště), Mořice (internet) a Modrá (stezka porozumění).

04.01.2005
Projekty dětí a mládeže v rámci POV
26. října 2004 při příležitosti 22. Dne malých obcí v Praze informoval  ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek jeho účastníky o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj počínaje rokem 2005 zahájí volné pokračování Programu obnovy venkova (dále jen „POV“) se zaměřením na děti a mladistvé. Tato inovace POV přináší nový úhel pohledu na obnovu venkova z pozice mladé generace, jejíž setrvání na vesnici je nutnou podmínkou další prosperity venkova. Dále jsou uvedeny podmínky pro podávání žádostí a příklady možných projektů.

17.12.2004
Výzva k podávání žádostí o dotace

na přípravu projektů obcí a venkovských mikroregionů pro Společný regionální operační program
V termínu do 31. ledna je možno podávat žádosti o dotace na přípravu projektů pro Společný regionální operační program (SROP). V rámci projektů venkovských mikroregionů (žadatelé mohou být obce nebo svazky obcí) může být podpořena také příprava projektů jiných právnických a fyzických osob (podnikatelů, neziskových organizací atp.).
Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Vondrušková, odbor regionálního rozvoje, tel. 22486 1353, e-mail: Lucie.Vondruskova@mmr.cz (projekty obcí)
Ing. Tomáš Vacenovský, odbor regionálního rozvoje, tel. 22486 1714, e-mail: Tomas.Vacenovsky@mmr.cz (projekty venkovských mikroregionů)

16.12.2004
Rozhodnutí o žádostech o dotace na přípravu projektové dokumentace projektů obcí a venkovských mikroregionů pro Společný regionální operační program podaných v termínu do 31. srpna 2004
Hodnotitelská komise na svém zasedání dne 22. listopadu  2004 doporučila projekty obcí podané v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu (dotační titul 3 - projekty s evidenčními čísly začínajícími 217112) a projekty venkovských mikroregionů v rámci Podpory obnovy venkova (projekty s evidenčními čísly začínajícími 217115) – viz Seznam akcí schválených k poskytnutí dotace (xls). Projekty nadregionálního významu s ohledem na neuzavření vyhodnocení 1. kola žádostí vlastního SROP komise zatím neprojednala.

11.11.2004
Výzva k podávání žádostí o dotace v rámci podprogramu 217 115 Podpora obnovy venkova
programu 217 110 Podpora regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj - žádosti o dotace je možné podávat pouze on-line do 15. ledna 2005, pokud jde o projekty dětí a mládeže a pilotní projekty venkovských mikroregionů, do 31. března 2005.
Kontakt:
Ing. arch. Jan Florian, odbor regionálního rozvoje, tel. 22486 1297, e-mail: Jan.Florian@mmr.cz  
Ing. Tomáš Vacenovský, odbor regionálního rozvoje, tel. 22486 1714, e-mail: Tomas.Vacenovsky@mmr.cz

19.10.2004
Informační centrum venkovských regionů
18.10.2004 bylo v Praze slavnostně otevřeno Informační centrum venkovských regionů, jehož cílem je podpora rozvoje venkovských regionů prostřednictvím rozmachu cestovního ruchu a venkovské turistiky.

04.10.2004
Program obnovy venkova Pardubického kraje 2005
Vstup žádostí o dotaci z POV Pardubického kraje pro rok 2005 je přístupný pouze autorizovaným pracovníkům úřadů obcí s rozšířenou působností. Po přihlášení Vaším uživatelským jménem a heslem se objeví v pravém sloupci nahoře.

27.09.2004
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2005
Vstup žádostí obcí Královéhradeckého kraje na rok 2005

21.09.2004
Příjem žádostí LEADER+
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo příjem žádostí o finanční pomoc pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 11. října 2004 do 5. listopadu 2004.

15.07.2004
MMR rozhodlo o schválení dotací z Programu obnovy venkova
V návaznosti na jednání meziresortní řídící komise POV konané 8. dubna 2004 a veřejná slyšení žadatelů o dotaci projektů v rámci dotačního titulu 7 POV - pilotní projekty venkovských mikroregionů, uskutečněná 31. května na Krajském úřadě Olomouckého kraje v Olomouci a 2. června v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze, schválil ministr pro místní rozvoj JUDr. Pavel Němec navržené dotace akcí a projektů uvedených v příloze (xls dokument, 64 kB).  Výsledky hodnocení pilotních projektů venkovských mikroregionů (xls dokument, 194 kB) lze stáhnout zde. Logické rámce projektů a projektové fiše ke stažení jsou uvedeny v posledních sloupcích tabulky, která se zobrazí po poklepání na nadpis článku.

24.05.2004
Změna www adres aplikací POV
Ministerstvo pro místní rozvoj a spol. ASD Software (Šumperk) oznamují změnu www adres aplikací provozovaných na serverech MMR pro podporu Programu obnovy venkova. Nově přístupná aplikace pro krajské úřady.

03.05.2004
Sdělení MMR k realizaci Programu obnovy venkova v roce 2005
V roce 2005 se počítá s tím, že potřebné prostředky pro realizaci programu budou zajišťovány v rozpočtech krajů. MMR vlastním rozpočtem pokryje jen akce obcí, oceněných v minulém ročníku soutěže Vesnice roku, projekty celostátního významu dotačního titulu 6 a pilotní projekty dotačního titulu 7. Plný text viz www stránky MMR.

14.04.2004
Záznam z jednání meziresortní řídící komise POV
konané 8. dubna 2004

DOKUMENTY, FORMULÁŘE

10.11.2005
Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy venkova

16.07.2004
Veřejná prezentace regionu Haná
25. června 2004 se na krajském úřadě v Olomouci uskutečnil seminář regionu Haná, který se připravuje na realizaci iniciativy EU LEADER+. Pro ostatní regiony, které se také chtějí podílet na této iniciativě, může být inspirativní prezentace Jana Balka z Centra pro komunitní práci Střední Morava (www.cpkp.cz) z tohoto semináře (můžete stáhnout zde - PDF 1,2 MB). Na www CpKP jsou též zveřejněny závěry a příspěvky z národního semináře k otázkám rozvoje venkova.

05.05.2003
LEADER: Logický rámec jako nástroj řízení projektů
V rámci projektu "O nich bez nich - O nich s nimi - O nás společně", jehož nositelem je ostravské sdružení Vita (člen STEP - Sítě ekologických poraden v ČR), proběhl v 24. 4. 2003 v Ostravě seminář "Získejte prostředky na rozvoj obce II". Jednotlivé bloky prezentovaly Společný regionální operační program, Iniciativu LEADER a Logický rámec jako nástroj řízení projektů (zde v html). Ke stažení je i powerpointová prezentace (220 KB) utváření logického rámce z tohoto semináře.

20.09.2002
Základní dokumentace projektu v rámci dotačního titulu 7 POV

- dokument ke stažení (RTF). Připomínáme, že o tuto dokumentaci je nutné doplnit žádosti o dotace v roce 2003 a předložit ji okresním úřadům do 31. října 2002 v "papírové" i elektronické podobě - viz dopis ing. Vačkáře pověřeného řízením sekce regionální politiky ze dne 20. srpna 2002

 

04.01.2002
Program obnovy venkova - novela

AUTORIZOVANÍ UŽIVATELÉ
Jméno:
Heslo:
PŘEHLEDY ŽÁDOSTÍ
Žádosti o dotace v rámci podprogramu 217 115 Podpora obnovy venkova na rok 2006:

DT 1-4 - pro držitele stuh ze soutěže Vesnice roku
- vstup žádostí - pro veřejnost ukončen, již jen autorizovaní uživatelé
- přehledy žádostí
DT 1-4 - živelní pohromy
- vstup žádostí ukončen
- přehledy žádostí
- využijte možnosti žádat v programu 217117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou na stránkách PRR
DT 1-4 - ostatní žadatelé
- vstup žádostí ukončen
- přehledy žádostí
DT 6 a 7 a projekty dětí a mládeže
- přehledy žádostíPOV Jihočeského kraje 2008
Vstup žádostí dotačních titulů 1-4, 6, 7 a 8, přehledy žádostí, statistiky.


Přehled žádostí podprogramu 217115 Podpora obnovy venkova - živelní pohromy v roce 2005

Žádosti podané podle výzvy MMR z 5.11.2004 - o dotace k odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou místního charakteru v roce 2005.Přehled žádostí POV-MMR na rok 2005

(obce oceněné v soutěži Vesnice roku a další)
DT 1-4
DT 6 a 7Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2005


Přehled podaných a evidovaných žádostí na rok 2004

Přehled podaných žádostí DT 1-4
Přehled podaných žádostí DT 5
Přehled podaných žádostí DT 6 a 7 
Přehled podaných žádostí DT 8Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Přehled žádostí DT 1-4 a 8 na rok 2004Přehled žádostí na r. 2003 a 2002/živelné pohromy

Přehledy podle dotačních titulů obsahují návrhy na udělení dotace s výjimkou dotací obcím oceněným v soutěži Vesnice roku a dotací v rámci dotačního titulu 8.TIP :
Přehled žádostí za vybranou obec v posledních 5 letech získáte v sekci Přehled přihlášených obcí

Návrhy dotací v roce 2002
(návrhy jsou již k dispozici za všechny kraje, s výjimkou DT 5)

Rok 2001 - přehled skutečného čerpání
Přehled všech dotací (download XLS, 938 KB)
Sumace po okresech (download RTF, 200 KB)
Sumace po krajích (html)

V roce 2001
žádosti DT 1-4
žádosti DT6
žádosti DT7
žádosti DT8

CBC Phare 2001
žádosti DT 1-4
žádosti DT6
žádosti DT7
žádosti DT9V roce 2000
žádosti DT 1-4
žádosti DT6
žádosti DT7
žádosti DT8
ARCHIV >>